Pàgina inicial de Canals d'Urgell
CAT|ESP

Política de Protecció de dades general

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL, com a responsable d'aquesta pàgina web us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant la nostra direcció de correu manifestant prèviament el vostre exprés consentiment, seran tractades en tot cas de conformitat amb els criteris que regula el Reglament General de Protecció de Dades; i únicament i exclusivament per a gestionar la nostra relació.

 

Per aquest motiu, seran conservades mentre es mantingui dita relació o bé, durant els anys en què sigui necessari per a acomplir amb la legislació vigent. Les vostres dades no seran cedides a tercers llevat d'aquells en què sigui necessari per al correcte desenvolupament de la nostra relació contractual o quan l'ordenament jurídic així ho requereixi per al compliment d'una norma amb rang de llei.

 

Així mateix, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió (si correspon) i portabilitat, i la limitació o oposició al seu tractament davant la COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL, prèvia acreditació de la vostra identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic: presidencia@canalsurgell.cat o, través del correu postal: Av. De Jaume I, núm.1, CP 25230 de Mollerussa. Us recordem el vostre dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas en què no quedeu satisfet un cop exercitats els drets anteriorment advertits.

 

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL es compromet a realitzar un tractament de la vostra informació observant els principis relatius al tractament regulats en l'article 5 del RGPD, i per això les dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, essent adequades, pertinents i limitades en relació amb les finalitats. Al seu torn, seran exactes, i si fos necessari actualitzades; sempre mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament; i sempre tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals (integritat i confidencialitat).

 

Igualment, COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL aplicarà les mesures de seguretat -tècniques organitzatives- apropiades als tractaments realitzats per la seva part, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com regs de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques; tot plegat per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc. De tal manera que en cas que es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que tractem, ens comprometem a notificar-la tant a l'Autoritat de Control en el cas en què sigui pertinent això com als interessats, tot allò en virtut dels articles 33 i 34 del RGPD.

 

 

Política de Protecció de dades sobre la Videovigilància

Us informem que les vostres dades de caràcter personal estan essent tractades d'acord amb al RGPD i LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals amb la finalitat de garantir la seguretat en el control d'accessos a les nostres instal·lacions en virtut de la Llei de Seguretat Privada, i per aquest motiu, seran conservades com a màxim durant un període de 30 dies des de la seva captura o gravació. Les vostres dades no seran cedides a tercers llevat d'aquells casos en què sigui necessari perquè les gravacions continguin fets delictius o incidències destacables que afectin la seguretat ciutadana o a requeriment de les autoritats competents, o bé quan l'ordenament jurídic això ho requereixi per al compliment d'una norma amb rang de llei.

 

Així mateix, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió (si correspon) i portabilitat, i la limitació o oposició al seu tractament davant la COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL, prèvia acreditació de la vostra identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic: presidencia@canalsurgell.cat o, través del correu postal: Av. De Jaume I, núm.1, CP 25230 de Mollerussa. Us recordem el vostre dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el cas en què no quedeu satisfet un cop exercitats els drets anteriorment advertits.

© 2010. Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell Avís legal Política de Protecció de dades