Accepteu les cookies?

Utilitzem cookies de tercers per obtenir informació de la navegació dels usuaris.

Més informació
 
CA | ES
Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell

La COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL ha constituït el seu Sistema Intern d'Informació de conformitat amb el que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció; i en concret, d'acord amb el seu article 13, tenint present les dues finalitats principals de la norma de referida;

 

1.- Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre alguna de les accions i omissions a què es refereix l'article 2;

 

2.- Enfortir la cultura de la informació, de les infraestructures d' integritat en les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces.

 

Tota la informació rellevant sobre el Sistema Intern d'Informació i els seus canals Interns d'informació o denúncia es conté en la Política del Sistema Intern d'Informació publicada a la nostra pàgina web; i en concret, els principis generals del Sistema així com el procediment de gestió de les comunicacions o informacions rebudes.

 

En qualsevol cas, el Canal Intern d'Informació, integrat en el Sistema d'Informació, és la via preferent -per a treballadors, usuaris/regants, proveïdors, autònoms en relació amb aquesta entitat, així com altres- per informar sobre les accions o omissions descrites a l'article 2 de la llei esmentada.

 

D'aquesta manera, el Sistema Intern de la Informació permet accedir a diferents canals interns de manera que vostè podrà presentar aquestes informacions a través del formulari app accedint a través de l'enllaç: https://canalsurgell.trusty.report per a denúncies anònimes i nominals, o fins i tot a través de correu postal, correu electrònic o bé de manera verbal, a través del nostre telèfon o bé mitjançant una reunió presencial sol·licitant cita prèvia.

 

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL
Avinguda Jaume I, 1
CP 25230, Mollerussa, Lleida
Telèfon: 973 600 193
Correu Electrònic: canal-denuncies@canalsurgell.cat

 

Tant el Sistema com els Canals Interns d' Informació estan dissenyats, establerts i gestionats de forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d’aquesta, així com la protecció de dades, impedint l' accés de personal no autoritzat.

 

Addicionalment, la Llei estableix que qualsevol persona física podrà informar davant l' Autoritat Independent de Protecció de l' Informant, A.A.I, o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l' àmbit d' aplicació d' aquesta Llei, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del corresponent canal intern, essent en relació amb el nostre Col·legi Professional com a corporació de dret públic, i en base a l'article 24 de la Llei, l'Autoritat competent per a la tramitació de les informacions a través del canal extern.

 

Per a més informació sobre el Sistema Intern d'Informació i sobre el Canal Intern, vostè pot accedir a la POLÍTICA DEL SISTEMA publicada en aquesta web.

 

Finalment, els informem que les seves dades personals seran tractades conforme al RGPD i la LOPDGDD per a la gestió -admissió, instrucció i resolució- de les informacions i/o comunicacions rebudes a través del sistema intern d'informació i del seu canal intern per al compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció; inclosa la gestió de les revelacions públiques realitzades, així com l'adopció de les mesures necessàries per garantir la protecció de les persones respecte a possibles represàlies i així com al caràcter reservat de la seva identitat; tot això en base al compliment d'una obligació legal, així com per ser el tractament necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o per raons d'interessos públics essencials.

 

Per aquest motiu, les dades seran conservades dins el termini mínim necessari per garantir la recepció, investigació i resolució de la denúncia, i en tot cas per un període màxim de 10 anys, llevat que transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació no admeti la denúncia a tràmit procedint en aquest cas la supressió de les dades que contingui, o que vostè exerciti el seu dret de supressió. Les seves dades no seran cedits en cap cas, llevat d'aquells en què l'ordenament jurídic així ho requereixi per al compliment d'una norma amb rang de llei. Podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercitar altres drets regulats en el RGPD i la LOPDGDD, en els termes exposats en la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades existent a la nostra pàgina web: https://canalsurgell.cat/lopd.php

© 2010 - 2024