Accepteu les cookies?

Utilitzem cookies de tercers per obtenir informació de la navegació dels usuaris.

Més informació
CA | ES
Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell

Qüestions generals

 

La llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives y de lluita contra la corrupció, té com a finalitat la de protegir les persones que en un context laboral o professional detectin i informin d’infraccions penals o administratives greus o molt greus de l’ordenament jurídic espanyol i del dret de la Unió Europea. Obliga la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell a posar a disposició de les persones que tinguin vincles professionals o laborals amb ella, o d’aquelles que ja hagin finalitzat la seva relació professional, voluntaris, treballadors en pràctiques o aquells que participin en un procés de selecció, un canal de comunicacions o denúncies, així com a nomenar un responsable que tramiti el procediment a què la informació subministrada podria donar lloc.

 

Les comunicacions o denúncies de possibles casos d’infraccions al dret de la Unió Europea o d’accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu contribueixen a garantir la integritat i el bon funcionament del sector públic en general i de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell.

 

Principis

 

El sistema intern d’informació de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell es regeix pels principis determinats en l’art. 5 de la Llei 2/2023 i en especial pel següent:

 

• Permetrà a les persones referides en l’art. 3, la comunicació de les infraccions previstes en l’art 2 de la norma.


• La presentació de les comunicacions podrà realitzar-se per escrit o verbalment, o d’ambdues formes, bé mitjançant el canal intern de comunicació, o bé mitjançant canals externs.


• El canal intern de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell està identificat al portal web de la Comunitat i garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat a la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la seva gestió i tramitació, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.


• Es garanteix que les comunicacions presentades puguin tractar-se de manera efectiva dins de la corresponent entitat u organisme amb l’objectiu que el primer a conèixer la possible irregularitat sigui la pròpia entitat.


• S’ha nomenat un responsable del sistema, conforme preveu l’art. 8 de la Llei 2/2023 de 20 de febrer.


• Compta amb un procediment de gestió de les informacions rebudes amb garanties per a la protecció dels informants en l’àmbit de la pròpia entitat.

 

Com puc presentar una denúncia?

 

En la següent direcció de correu:

canal-denuncies@canalsurgell.cat

 

Procediment

 

El procediment de gestió del sistema intern d’informació es regirà per allò recollit en l’art. 9 de la Llei 2/2023.

 

La persona responsable del sistema, i només aquesta, s’ocuparà de la tramitació diligent de la informació entrant.

 

El procediment de gestió d’informacions, preveurà, entre altres coses, els terminis de resposta a l’informant, la comunicació amb aquest, l’anàlisi de la denúncia, el respecte a la presumpció d’innocència i a l’honor de les persones afectades, així com els mecanismes de protecció de dades personals.

© 2010 - 2024