Accepteu les cookies?

Utilitzem cookies de tercers per obtenir informació de la navegació dels usuaris.

Més informació
 
CA | ES
Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell

En aquest lloc web no es recullen les dades personals dels usuaris sense el seu coneixement ni consentiment, ni se cedeixen a tercers llevat dels casos que correspongui, si escau.

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Les dades de caràcter personal que es poguessin recollir directament de l'interessat a través del nostre formulari de contacte així com mitjançant el nostre correu electrònic, seran tractades d'acord amb els criteris regulats pel Reglament General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i únicament i exclusivament per a gestionar la nostra relació.

 

LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL es compromet a realitzar un tractament de la vostra informació observant els principis relatius al tractament regulats en l'article 5 del RGPD, per la qual cosa les dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat, recollides amb finalitats específiques, explícites i legítimes, sent adequades, rellevants i limitades en relació amb les finalitats. Al seu torn, seran exactes, i si cal, actualitzades; sempre mantingudes de tal manera que es permeti la identificació dels interessats durant no pas més temps del necessari per a les finalitats del tractament; i sempre tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals (integritat i confidencialitat).

 

En aquest sentit, quedaran incorporades a la corresponent ACTIVITAT DE TRACTAMENT titularitat de COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL.

 

La llista actualitzada de les activitats de tractament que LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL duu a terme està disponible en aquesta pàgina web en l'apartat: REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT.

 

FINALITAT

 

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL i que són accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament publicat.

 

LEGITIMACIÓ

 

El tractament de les vostres dades es realitza basant-se en les següents condicions;

 

• l'interessat va donar el seu consentiment (acció afirmativa) per al tractament de les seves dades personals per a una o més finalitats específiques;

• el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat n’és part o per a l’aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals;

• el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

• el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer;

 

Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL en el Registre d'Activitats de Tractament publicat en aquest lloc web.

 

CONSERVACIÓ DE DADES

 

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen, tenint en compte cada activitat de tractament, i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

 

COMUNICACIÓ DE DADES

 

Amb caràcter general, les dades personals no es comunicaran a tercers, llevat de l’obligació legal per al compliment d'una norma amb rang de llei, o per al correcte desenvolupament de la nostra relació.

 

Podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que realitza LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL en els Registres d'Activitats de Tractament publicats.

 

DRETS DELS INTERESSATS

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades porti a terme LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL.

 

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, i la limitació o oposició al seu tractament davant LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL, prèvia acreditació de la vostra identitat mitjançant fotocòpia del DNI, enviant la vostra sol·licitud al correu electrònic: presidencia@canalsurgell.cat o, a través del correu postal: Av. de Jaume I, núm.1, CP 25230, Mollerussa, Lleida.

 

Us recordem el vostre dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades si no esteu satisfet un cop hàgiu exercit els drets anteriorment advertits.

 

MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

 

LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL aplicarà les mesures de seguretat –tècniques i organitzatives– adequades als tractaments realitzats per la vostra part, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques; tot això per garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

 

De manera que en cas que es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que tractem, ens comprometem a notificar-ho tant a l'Autoritat de Control si és rellevant, així com als interessats, tot plegat en virtut dels articles 33 i 34 del RGPD.

 

© 2010 - 2024