Accepteu les cookies?

Utilitzem cookies de tercers per obtenir informació de la navegació dels usuaris.

Més informació
CA | ES
Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell

La Comunitat General es declarà formalment constituïda per Ordre Ministerial de 24 de desembre de 1964, i el dia 17 de novembre de 1965, l'aleshores seu President, senyor Josep Solans Serentill, rebia solemnement el Canal d'Urgell de mans del Ministre d'Obres Públiques, Don Federico Silva Muñoz.

 

L'acte d'entrega del Canal Auxiliar tingué lloc el dia 19 d'octubre de 1966, representant a l'Administració el senyor Enginyer Director de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Don Joaquin Blasco Roig, i a la Comunitat de Regants, el seu President, senyor Solans Serentill.

 

Per resolució de data 2 de setembre de 1991, el Ministeri d'Obres Públiques declarà constituïda a favor de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell la concessió d'aigua del riu Segre, reconeguda pels RD de 3 de novembre de 1852 i de 29 de setembre de 1928 amb uns cabals màxims a derivar de 33 m3/s pel Canal Principal d'Urgell i de 8m3/s pel Canal Auxiliar, amb destinació al reg, proveïment de poblacions i usos industrials, d'acord amb les condicions que es fixen en l'esmentada resolució, d'entre les quals cal recordar les següents:

 

• El volum màxim utilitzat no pot superar els 9.000 m3/hectàrea i any.

• La Comunitat podrà utilitzar les aigües avenades, les que circulen per les lleres que travessen la zona regable i les subterrànies que es trobin dins d'aquesta.

 

Els drets d'aquesta concessió es mantindran fins el dia 1 de gener de l'any 2061, d'acord amb allò que disposa la Llei d'aigües de 2 d'agost de 1985.